1
ah als Ausdruck der Freude, einer angenehmen Empfindung
ah pour exprimer une certaine satisfaction
oh used to express satisfaction or joy
a , 1 gesäis de, ech wosst et jo!
a , 1 endlech Vakanz!
a , 1 et geet näischt iwwer e gudde killen Humpen!
a , 1 kuck, do kënnt d' Braut! 1
2
also als Ausdruck des Unmuts, der Ablehnung
ah eh ben pour exprimer un certain agacement, pour souligner une réprobation
well used to express irritation
a , 1 dat do hätt der missen éischter soen!
a , 1 dat do geet op kee Fall!
also
3
a (bon) / a (sou)
ach (so) sieh da
ah (bon) tiens
oh right ah really
a (bon) , 1 dat wousst ech net!
a (sou) , 1 ass hie schonn an der Pensioun?
a (sou) , 1 da wëllt Äre Jéngste Paschtouer ginn!
kuck do
tiens
2
a
also
3
a (bon) / a (sou)
kuck do
tiens