EGS
igitt bäh
pouah beurk
yuck
ä , 1 et ass Pelz um Gebeess!
EGS
ä