achte(r,s)
huitième
eighth
oitavo
ech hu schonn am aachte Mount accouchéiert
8.
aacht
8.