achtundfünfzig
cinquante-huit
fifty-eight
cinquenta e oito
an der Urgence goufen haut aachtafofzeg Patiente behandelt
58
number
aachtafofzeg
58