achtundfünfzigste(r,s)
cinquante-huitième
fifty-eighth
quinquagésimo oitavo
eréischt beim aachtafofzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
58.
number
aachtafofzegst
58.