achtundachtzig
quatre-vingt-huit
eighty-eight
oitenta e oito
an der Urgence goufen haut aachtanachtzeg Patiente behandelt
88
number
aachtanachtzeg
88