achtundneunzig
quatre-vingt-dix-huit
ninety-eight
noventa e oito
an der Urgence goufen haut aachtannonzeg Patiente behandelt
98
number
aachtannonzeg
98