achtundneunzigste(r,s)
quatre-vingt-dix-huitième
ninety-eighth
nonagésimo oitavo
eréischt beim aachtannonzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
98.
number
aachtannonzegst
98.