achtundsechzig
soixante-huit
sixty-eight
sessenta e oito
an der Urgence goufen haut aachtasechzeg Patiente behandelt
68
number
aachtasechzeg
68