achtundsiebzigste(r,s)
soixante-dix-huitième
seventy-eighth
septuagésimo oitavo
eréischt beim aachtasiwwenzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
78.
number
aachtasiwwenzegst
78.