achtundvierzig
quarante-huit
forty-eight
quarenta e oito
an der Urgence goufen haut aachtavéierzeg Patiente behandelt
48
number
aachtavéierzeg
48