achtundvierzigste(r,s)
quarante-huitième
forty-eighth
quadragésimo oitavo
eréischt beim aachtavéierzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
48.
number
aachtavéierzegst
48.