Aachtel
Achtel
huitième fraction, part
eighth
oitavo fração, parte
wéi gedeelt ginn ass, krut ech een Aachtel vum Erléis