Aarbechtskolleeginnen
Aarbechtskolleeginne
Kollegin Arbeitskollegin
collègue (de travail) femme
colega (de trabalho) mulher
meng Aarbechtskolleegin schafft effikass a séier