Aarbechtsprozesser
Arbeitsprozess Ablauf
processus de travail méthode de travail
working process
processo de trabalho método de trabalho
et ass net ëmmer einfach, nei Leit an en Aarbechtsprozess anzeglidderen
duerch dee rationellen Aarbechtsprozess ka méi bëlleg produzéiert ginn