Aarbechtssëtzungen
Aarbechtssëtzunge
Arbeitssitzung
réunion de travail séance de travail
working session working meeting
reunião de trabalho sessão de trabalho
eis Aarbechtssëtzung huet méi laang gedauert ewéi geplangt