Aarbechtssëtzungen
Aarbechtssëtzunge
Arbeitssitzung
séance de travail
working session working meeting
sessão de trabalho
eis Aarbechtssëtzung huet méi laang gedauert ewéi geplangt