Aarbechtszäiten
Aarbechtszäite
Arbeitszeit
heures de travail
working hours
horário de trabalho
d' Aarbechtszäite 1 si vun 8 bis 12 a vu 14 bis 18 Auer