Aarmebüroen
Aarmebüroe
EGS
Sozialamt
assistance publique
public assistance
assistência pública
dem Heeschemann ass soss näischt iwwereg bliwwen, wéi sech un den Aarmebüro ze wenden
den Aarmebüro geet den Owend zesummen iessen d' Mataarbechter 1 aus dem Aarmebüro ginn den Owend zesummen iessen