Aarmutsgrenzen
Aarmutsgrenze
1
Armutsgrenze
seuil de pauvreté
poverty line
limiar da pobreza
déi nei Mesurë sollen deene Leit zeguttkommen, deenen hiert Akommes ënnert der Aarmutsgrenz läit