Aaschbaken
Aaschbake
FAM
Arschbacke
fesse
buttock
nádega
vum laange Sëtzen hunn ech d' Aaschbake 1 wéi