Aaschkrécheschen
Aaschkréchesche
VULG
Arschkriecherin
lèche-cul femme
arse-licker female
lambe-botas mulher
Schläimschëssesch
VULG
Aaschkréchesch
Schläimschëssesch