Aaxten
Aaxte
Axt
hache
axe
machado
huel d' Aaxt 1 a géi hanner d' Haus 1 Holz haen!
EGS an dëser Affär musse mer d' Aaxt 1 usetzen an dëser Affär musse mer radikal virgoen