sinn
agebéit
intransitiv
einbiegen
s'engager tourner changer de direction
to turn (into) to change direction
cortar virar mudar de direção
bei der rouder Luucht ass de Bus no riets agebéit