Abonnenten
Abonnente
Abonnent
abonné
subscriber
assinante de uma publicação, de um serviço
dat ass eng Zeitung mat iwwer 60.000 Abonnenten