Aboussen
Abousse
Einbuße
perte préjudice
prejuízo perda
duerch d' Iwwerschwemmunge 1 rechnen déi geschiedegt Geschäftsleit mat staarken Aboussen
de Sondagen no misst eis Partei bei den nächste Wale mat héijen Abousse rechnen
Perte
Verloscht
Abouss
Perte
Verloscht