Abriecher
Einbrecher
cambrioleur
burglar
ladrão assaltante
den Abriecher gouf vun der Police festgeholl