Abriecherinnen
Abriecherinne
Einbrecherin
cambrioleuse
burglar female
ladrona assaltante
d' Abriecherin 1 ass in flagranti vun der Police erwëscht ginn