plötzlich unerwartet abrupt
soudain imprévu soudainement, brusquement
abrupt sudden abruptly, suddenly
abrupto repentino, inesperado abruptamente
op der Bourse gouf et haut en abrupten Abroch vun den Aktiecoursen
eist Gespréich ass duerch haart Kreesch abrupt ënnerbrach ginn