absichtlich
intentionnel intentionnellement
deliberate deliberately
intencional intencionalmente, de propósito
de Geschäftsmann gouf wéinst enger absichtlecher Steierhannerzéiung verurteelt
d' Kand 1 huet seng Forschett absichtlech op de Buedem gehäit
express
absichtlech
express