hunn
absolvéiert
transitiv
absolvieren Aus-, Weiterbildung
accomplir suivre des études, des cours
to complete a course, one's studies
completar os estudos tirar um curso
mäi Brudder huet als Eenzegen an der Famill en Universitéitsstudium absolvéiert
ofschléissen
absolvéieren
ofschléissen