Abstentiounen
Abstentioune
Stimmenthaltung Enthaltung
abstention
abstention
abstenção
de Gesetzesprojet gouf mat 46 Jo-Stëmmen, aacht Nee-Stëmmen a sechs Abstentiounen ugeholl
Enthalung
Abstentioun
Enthalung