1
Absurditéiten
Absurditéite
Absurdität etwas Absurdes
absurdité chose absurde
absurdity something absurd
absurdo disparate
et ass eng Absurditéit , 1 esou vill Sue fir déi Aarbecht ze verlaangen!
hie verzielt vu mueres bis owes nëmmen Absurditéiten
2
kee Pluriel
Absurdität das Absurdsein
absurdité caractère absurde
absurdity illogicality
absurdidade caráter absurdo
si gouf op d' Absurditéit 1 vun hirer Argumentatioun higewisen