Abusen
Abuse
Missbrauch Missstand
abus excès
abuse misuse
abuso excesso
a Saache Jugendaarbecht mussen all méiglech Abuse verhënnert ginn