hunn
acceleréiert
intransitiv
(die Fahrt) beschleunigen
accélérer
to accelerate
acelerar
acceleréier , 1 fir de Camion ze iwwerhuelen!
beschleunegen
acceleréieren
beschleunegen