kee Singulier
Achtzigerjahre
années quatre-vingt
the (nineteen) eighties
anos (mil novecentos e) oitenta
an den Achtzegerjoren hunn d' CDen 1 d' Kassette 1 lues a lues ersat