Adjutanten
Adjutante
Adjutant
adjudant
adjutant
sargento-chefe
hien ass ni iwwer de Grad vum Adjutant erauskomm