1
Administratiounen
Administratioune
Verwaltung Behörde
administration service
administration
administração serviço
de Finanzminister huet senger Administratioun nei Direktive ginn
d' Administratioun 1 mécht all Joer zesummen en Ausfluch d' Mataarbechter, 1 déi an der Administratioun schaffen, maachen all Joer zesummen en Ausfluch
Verwaltung
2
kee Pluriel
Verwaltung das Führen, das Leiten
administration gestion
management
administração gestão
d' Entreprise 1 ass wéinst enger schlechter Administratioun faillite
Gestioun
1
Administratioun
Verwaltung
2
Administratioun
Gestioun