Admirolinnen
Admirolinne
Admiralin Dienstgrad
amirale
almirante mulher
neierdéngs steet un der Spëtzt vun der Marinn eng Admirolin