Adventskränz
Adventskranz
couronne de l'avent
Advent wreath
coroa do Advento
den éischten Adventssonndeg gëtt déi éischt Käerz vum Adventskranz ugefaangen