Adverben
Adverbe
Adverb
adverbe
adverb
advérbio
et gëtt vill Leit, déi d' Adverbe 1 mat den Adjektive verwiesselen