Aendokteren
Aendoktere
Augenarzt
ophtalmologue
ophthalmologist
oftalmologista
den Aendokter huet mer en neie Brëll opgeschriwwen