Äerbel
Äerbelen
Äerbele
en Äerbel
ein Armvoll
une brassée de
an armful of
um braçado de
géi hannenaus en Äerbel Holz sichen!