Äerdalkalimetaller
Chimie
Erdalkalimetall
métal alcalinoterreux
alkaline earth metal
metal alcalinoterroso
zum Grupp vun den Äerdalkalimetaller gehéieren de Beryllium, de Magnesium, de Calcium, de Strontium, de Barium an de Radium