Äerdrutschen
Äerdrutsche
Äerdrutscher
Erdrutsch
glissement de terrain
landslide
deslizamento de terras
d' Strooss 1 ass vun engem Äerdrutsch matgerappt ginn
Äerdrutschen hunn an de Bierger vill Schued ugeriicht