Afferstäck
Opferstock
tronc des pauvres
offertory box
caixa de esmolas
ech geheien e Grapp Mënz an den Afferstack
an deene meeschte Kierchen a Kapelle stinn Afferstäck