Affichagen
Affichagë
Plakatieren
affichage pose d'affiches
putting up of a poster
afixação
an de Butteker fänkt den Affichage vun de Solden un
op dëser Mauer ass all Affichage verbueden