hunn
affiliéiert
reflexiv
Mitglied werden
s'affilier
to become member of
filiar-se tornar-se membro
hien huet sech bei der Krankekeess affiliéiert