Affinitéiten
Affinitéite
Affinität Sympathie
affinité sympathie
affinity similarity
afinidade simpatia
si sinn net eens gi mateneen, well se keng Affinitéiten haten