Affronten
Affronte
Affronter
Affront
affront
affront
afronta
et ass en Affront vis-à-vis vun dengen Elteren, datt s de se net op deng Hochzäit invitéiers!
esou en Affront ass mir nach ni geschitt!