Afrikaner
Afrikaner
Africain
African
africano
de Weltmeeschter am Héichsprong ass den Ament en Afrikaner